Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Din IT-sikkerhet - Vårt ansvar!

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER:

Gjelder fra 1. januar 2015.

 1. Levering

Secure IT Environment AS forplikter seg til å levere funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner.

2. Pris / betalingsvilkår

Pris er basert på Secure IT Environment AS innkjøpspriser, samt de tollsatser som gjelder ved avtaleinngåelsen. Dersom disse priser/satser/kurser blir endret i perioden mellom avtaleinngåelsen og faktisk leveringsdag, og endringen er større enn 1,5 % forbeholder Secure IT Environment AS seg rett til å justere prisene tilsvarende.

Betaling skal skje netto pr. dager etter mottak av faktura. Ved for sen innbetaling belastes morarente etter Secure IT Environment AS til enhver tid gjeldende satser, for tiden 2% pr. måned.

3. Leveringstid

Den oppgitte leveringstid er basert på opplysningene fra Secure IT Environment AS leverandører. Ved forsinket levering kan kjøper heve kjøpet dersom forsinkelsen varer mer enn 60 dager. Ved forsinket levering er Secure IT Environment AS ikke ansvarlig for noen form for kjøpers direkte eller indirekte tap forårsaket av for sen levering.

4. Assuranse

All forsendelse foregår for kjøpers risiko dersom ikke annet er skriftlig avtalt. På skriftlig anmodning kan Secure IT Environment AS besørge forsendelsen assurert for kjøpers regning.

5. Reklamasjon

Ved mottagelsen av varen må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Aksept av reklamasjonen vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelsen av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring skal skje straks mangelen konstateres.

6. Garanti/utbedring

Secure IT Environment AS forplikter seg til å utbedre mangler ved varen som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil eller feil ved installasjon som er utført av Secure IT Environment AS og som reklameres av kjøper senest innen utløpet av garantitiden for produktet. Utbedring skjer ved reparasjon, eventuelt ved utskifting av deler eller ved omlevering av varen etter Secure IT Environment AS valg. Utskiftede deler tilfaller Secure IT Environment AS. Ved utbedring hos kjøper betaler kjøper reise og diettutgifter etter Statens satser. Dersom utbedring etter Secure IT Environment AS bestemmelse skal foretas hos Secure IT Environment AS, skal varen sendes tilbake til Secure IT Environment AS for kjøpers regning og risiko, og returneres kjøper for Secure IT Environment AS regning og risiko.

Secure IT Environment AS er uten ansvar for mangler dersom kjøper, uten Secure IT Environment AS skriftlige samtykke:

- foretar endringer eller utvidelser av varen,

- benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Secure IT Environment AS,

- unnlater å følge instrukser og/eller brukeranvisninger for varen,

- eller bruker varen på en måte den ikke er beregnet for.

7. Ansvar

Secure IT Environment AS ansvar med mangler er begrenset til utbedring etter pkt. 6. Secure IT Environment AS er således ikke ansvarlig for skade på person, for tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte tap forårsaket av mangler.

8. Avtale

Bindende kjøpsavtale er inngått når Secure IT Environment AS har bekreftet kjøpers ordre. Dersom bekreftelsen inneholder feil, er mangelfull eller på annen måte ikke er i samsvar med kjøpers spesifikasjoner, skal kjøper uten opphold, og senest innen 5 dager etter mottak av bekreftelsen gi melding om dette til Secure IT Environment AS. Unnlater kjøper dette regnes bestillingen som korrekt og akseptert. Tilvirkningskjøp kan ikke avbestilles etter aksept av ordrebekreftelse. Kjøper aksepterer at tilvirkningskjøp ikke settes i produksjon før bestillingen er akseptert etter denne avtale, eller ved at kjøper skriftlig aksepterer bekreftelsen.

9. Retur av varer.

Retur av varer skal avtales skriftlig med Secure IT Environment AS. Kun varer som normalt lagerføres av Secure IT Environment AS vil kunne tas i retur. Om varen er lagervare eller tilvirkningsvare skal fremgå av Secure IT Environment AS ordrebekreftelse. Varene skal returneres i ubeskadiget tilstand, i original forpakning og for kjøpers regning og risiko.

Ved retur vil et returgebyr på 10 % av fakturaverdi, minimum kr. 500,- trekkes fra. Varer som er tilvirkningskjøp kan ikke returneres.

10. Eiendomsforhold/ Salgspant

De leverte varer forblir Secure IT Environment AS eiendom til de er fullt betalt.

11. Tvister

Ved tvister som utspringer av kjøpet, vedtar partene Oslo byrett som verneting.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn